Hướng dẫn chăm sóc, bón thúc lần một cho lúa Đại Dương 1 thuộc mô hình áp dụng giống mới, sản xuất theo hướng hữu cơ, hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm vụ xuân năm 2023 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP

Xem nội dung chi tiết tại đây