Hướng dẫn cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD và tiếp tục cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID

Xem nội dung chi tiết tại đây