Hướng dẫn bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

Biểu mẫu 05, 06 về CQ,ĐV,DN đạt chuẩn VH

Biểu tổng hợp CQ,ĐV,DN đề nghị công nhận lần đầu, công nhận lại

Cv đề nghị xét công nhận danh hiệu CQ, ĐV, DN văn hóa năm 2021

Mẫu BC thành tích công nhận lần đầu, công nhận lại

Mẫu BC thành tích năm 2022

Biên bản họp xét danh hiệu Gia đình Văn hóa (Mẫu số 07)

Biểu mẫu chấm điểm (số 01) về GĐVH

Biên bản họp xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa

Biên bản họp xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Biểu mẫu chấm điểm số 02 về KDCVH

Biểu tổng hợp điểm KDCVH 05 năm liên tục

Mẫu tờ trình đề nghị tặng danh hiệu KDC năm 2021

Mẫu tờ trình đề nghị tặng Giấy khen KDCVH