Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện

Chiều ngày 03/11 Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nông Quốc Dũng Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Trong năm 2016 huyện đã thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ở cơ sở, dự báo chỉ tiêu phù hợp, đúng hướng dẫn của cấp trên. Việc sơ tuyển ở cấp xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp kịp thời kiện toàn, đủ số lượng theo Luật định, chủ động nắm địa bàn theo phân công giúp cơ sở thực hiện tốt công tác tuyển chọn. Tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, thống nhất hồ sơ thâm nhập và chốt quân số đúng quy định, bảo đảm công bằng, công khai, dân chủ đúng luật, lựa chọn chặt chẽ, chọn người nào được người đó, đúng phương châm “ 3 gặp – 4 biết”. Tổ chức lễ giao nhận quân bảo đảm 100% chỉ tiêu giao….Theo kế hoạch dự báo toàn huyện được giao tuyển chọn 85 công dân nhập ngũ, trong đó nam công dân có tuổi đời từ 18 đến 27 tuổi, sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 theo quy định tại Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ y tế – Bộ quốc phòng. Trình độ văn hóa từ lớp 7 trở lên…

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị các thành viên, các ngành liên quan tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt, phấn đấu phương châm “ Tuyển người nào, chắc người đấy, không thực hiện bù đổi”. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân và công dân chấp hành tốt Luật nghĩa vụ quân sự. UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 đảm bảo chất lượng, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên, chú trọng nâng cao chất lượng tuyển chọn công dân dân tộc ít người,các thôn bản vùng sâu, vùng xa./.