Họp BCĐ huyện về thực hiện Quyết định số 22/2013 của Thủ tưởng Chính phủ

Ngày 18/9/2014 UBND huyện đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo huyện về thực hiện Quyết định số 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ Người có công với cách mạng về nhà ở. Tham dự hội nghị có ông Hoàng Anh Chỉnh – Ủy viên Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Theo báo cáo rà soát thực hiện Quyết định số 22/20013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ Người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn huyện Bạch Thông tính đến thời điểm hiện này là 359 hộ, giảm 41 hộ, trong đó hỗ trợ xây mới là 204 hộ, giảm 10 hộ, hỗ trợ sửa chữa là 155 hộ giảm 31 hộ. Đến nay các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai làm mới được 120 nhà, sửa chữa 97 nhà. Trên cơ sở kinh phí giao của tỉnh đến nay toàn huyện giải ngân được trên 1,058 tỷ đồng, hiện nay các hộ đang làm thủ tục quyết toán theo quy định. Tuy nhiên việc triển khai Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ còn gặp một số khó khăn vướng mắc, công tác tuyên truyền về thực hiện chính sách tại một số xã chưa sâu rộng; nguồn kinh phí chưa đủ để bố trí cho các hộ được phê duyệt trong danh sách năm 2013; một số hộ còn vướng mắc về hồ sơ đất đai, việc thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở một số xã còn lúng túng, gây ảnh hưởng đến tiến độ… Tại buổi làm việc ông Nguyễn Ngọc Sơn – Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện chính sách đến đông đảo tầng lớp nhân dân, rà soát, kiện toàn BCĐ cấp xã. Trên cơ sở kinh phí được giao trong thời gian tới sẽ tập trung giải ngân cho những hộ triển khai làm nhà trong danh sách đã trình Quốc hội, tạm dừng triển khai làm nhà hoặc sửa chữa nhà theo Quyết định 22 đến khi có quyết định mới của Trung ương và của tỉnh. Trong thời gian tới huyện sẽ thành lập các đoàn kiểm tra một số xã trước khi BCĐ huyện phê duyệt danh sách đề nghị hỗ trợ chính thức.