HỌP BCĐ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Ngày 10/3/2023, BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Bạch Thông đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện năm 2022, xây dựng chương trình công tác năm 2023. Các đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Hà Kim Oanh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia huyện.

Trong năm 2022, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai trên địa bàn huyện, góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của địa phương so với bình quân chung của tỉnh; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ; kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của Nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động là dân tộc thiểu số; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hâuk; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Kết quả về thực hiện bộ tiêu chí xã Nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện: số xã đạt 19 tiêu chí gồm, Cẩm Giàng, Quân Hà, Dương Phong, Tân Tú; số xã đạt 10-14 tiêu chí, gồm: Lục Bình, Vi Hương, Vũ Muộn, Sỹ Bình, Mỹ Thanh, Cao Sơn, Nguyên Phúc; xã đạt 5-9 tiêu chí là Đôn Phong.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đó là: tiến độ triển khai các chương trình còn chậm, chưa đồng bộ, chưa đạt hiệu quả rõ nét; việc triển khai thực hiện chương trình còn nhiều vướng mắc, lúng túng; tình hình kinh tế – xã hội địa phương còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân đầu người thấp, cơ sở hạ tầng còn thiếu; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số còn thiếu chất lượng chưa cao.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các chương trình mục tiêu quốc gia đến Nhân dân. Các cơ quan, đơn vị liên quan, các thành viên BCĐ phụ trách các xã, thị trấn, thường xuyên bám, nắm, đôn đốc UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia huyện yêu cầu: để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện có hiệu quả, kịp thời, các thành viên BCĐ cần phối hợp chặt chẽ, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ như thường xuyên bám nắm địa bàn được phân công phụ trách, đăng ký một việc làm cụ thể đối với các tổ giúp việc, đẩy mạnh công tác truyền thông về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đến nhân dân, triển khai hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong thực hiện các chương trình, chủ động có ý kiến đề xuất khi gặp các vấn đề khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ kịp thời…/.

Hoàng Sim