Hội thảo xây dựng đề án “Tăng cường công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của đảng uỷ xã, thị trấn”

Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Bạch Thông tổ chức Hội thảo xây dựng đề án “Tăng cường công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của đảng uỷ xã, thị trấn”. Tham dự Hội thảo có đồng chí Hoàng Thị Dung – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Bạch Thông; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các thành viên Ban soạn thảo đề án và Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về tình hình, thực trạng của công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời phân tích chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra hiện nay; nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém và nêu một số giải pháp liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở. Trong đó, đặc biệt quan tâm nhấn mạnh tới trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn, sự hiểu biết kiến thức lý luận, những kỹ năng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát…

Thực tiễn cho thấy, trong những năm qua, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bạch Thông đã được quán triệt đầy đủ, kịp thời Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát nên đã có những bước chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của từng địa phương và tiến hành thực hiện tương đối toàn diện theo quy định của Điều lệ Đảng; các cuộc kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo và xem xét thi hành kỷ luật Đảng cơ bản đảm bảo nguyên tắc, thủ tục. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát ở đảng ủy cơ sở còn có những mặt hạn chế, có những khó khăn, bất cập chậm được khắc phục. Đó là: Nhận thức của một số đảng ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở chưa toàn diện, hiểu biết về công tác kiểm tra, giám sát, cả về đường lối, quan điểm, chủ trương và các hướng dẫn, nghiệp vụ chưa sâu, dẫn đến khó khăn, lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; có nơi còn buông lỏng, thậm chí không tiến hành công tác kiểm tra, giám sát hoặc có thực hiện nhưng không thường xuyên, chất lượng, hiệu quả thấp ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở xã, thị trấn; việc chấp hành, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt đảng, quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến có tổ chức đảng và nhiều đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó có cả cấp ủy viên cơ sở, gây dư luận trong nhân dân, đã ảnh hưởng xấu đến vai trò lãnh đạo, uy tín của tổ chức đảng và đảng viên. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cần xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng nói chung và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói riêng, Ban Thường vụ Huyện ủy Bạch Thông đã xây dựng đề án “Tăng cường công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của đảng uỷ xã, thị trấn”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo đồng chí Hoàng Thị Dung – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn đồng thuận cao với dự thảo đề án “Tăng cường công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của đảng uỷ xã, thị trấn” của Ban soạn thảo, đồng chí cũng nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng không thể tách rời trong suốt quá trình lãnh đạo của Đảng, với mục tiêu là góp phần bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực cầm quyền của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới Huyện ủy Bạch Thông sẽ cụ thể hóa đề án “Tăng cường công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của đảng uỷ xã, thị trấn” thành Nghị quyết của Huyện ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Bạch Thông trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí  Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện thay mặt Ban biên soạn Đề án, cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu dự hội thảo, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Thị Dung – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn, đồng thời đồng chí giao Ban soạn thảo sớm chỉnh sửa hoàn thiện Đề án theo các ý kiến góp ý tại Hội thảo để trình Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xem xét ban hành Nghị quyết về “Tăng cường công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của đảng uỷ xã, thị trấn” trong thời gian tới.

Nghị quyết về “Tăng cường công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của đảng uỷ xã, thị trấn” được ban hành sẽ giúp cấp ủy các cấp tăng cường công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ngay tại Đảng bộ cơ sở.