Hội thảo xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở giai đoạn 2016 – 2021” và Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức giai đoạn 2016 – 2020”

Ngày 12/4/2016, Huyện ủy Bạch Thông tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở giai đoạn 2016 – 2021” và Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức giai đoạn 2016 – 2020”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các ban xây dựng đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí trong Ban soạn thảo Đề án.

 Tại Hội thảo các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp vào thực trạng, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong hoạt động của chính quyền cơ sở nhiệm kỳ 2011 – 2016, như hiệu quả, hiệu lực của bộ máy chính quyền cơ sở chưa cao, giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, một số cán bộ chưa có phương pháp làm việc nên hiệu quả thấp, trách nhiệm với công việc chưa cao, đánh giá cán bộ chưa sát với thực tế…Do vậy Đề án cần đưa ra mục tiêu và những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở giai đoạn 2016 – 2021 đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của đảng, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong hoạt động chính quyền cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực cán bộ, công chức…. Đối với Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020”. Hội thảo đã tập trung thảo luận đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhu cầu biên chế, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020; thảo luận các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020. Khi 02 Đề án được thực hiện sẽ tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, yếu kém, đồng thời tạo sự chuyển biến căn bản trong công tác cán bộ nói chung và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của toàn huyện nói riêng./.