Hội thảo mô hình cải tạo đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP tại xã Tân Tiến

Ngày 23/6/2017, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với UBND xã Tân Tiến tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình cải tạo đất trồng lúa theo Quyết định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Mô hình được thực hiện tại xã Tân Tiến với diện tích trên 35 ha. Các hộ tham gia mô hình được nhà nước hỗ trợ 50% lượng phân lân, kaly; hỗ trợ 100% men vi sinh và một phần thuốc bảo vệ thực vật. Qua thực hiện mô hình đã góp phần tăng độ phì nhiêu, tăng khoáng chất và vi sinh vật hữu ích cho đất, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng và khả năng giữ nước. Do áp dụng biện pháp bón phân và các biện pháp canh tác hợp lý, nên diện tích lúa có khả năng chống chịu sâu bệnh, bong lúa dài, hạt chắc , năng xuất lúa bình quân đạt 65 tạ/ha.

ược biết trong vụ xuân năm 2017 huyện triển khai mô hình cải tạo đất trồng lúa theo Quyết định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ tại 04 xã Cẩm Giàng, Nguyên Phúc, Tân Tiến và Quân Bình với diện tích trên 109 ha./.