Hội thảo “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Phủ Thông (1960 – 2010)”

Vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo viết sử thị trấn Phủ Thông đã tổ chức Hội thảo lần thứ ba về cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Phủ Thông (1960 – 2010)”. Dự Hội thảo có đồng chí Lê Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thị trấn Phủ Thông qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập, sưu tầm viết lịch sử thị trấn Phủ Thông.

Hội thảo đã sôi nổi thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quý báu về cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Phủ Thông (1960 – 2010)”, đặc biệt là các ý kiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban nhân dân thị trấn Phủ Thông qua các thời kỳ đối với các sự kiện, nhân vật và mốc lịch sử diễn ra trên địa bàn thị trấn trong giai đoạn từ năm 1960 đến năm 2010.

Nội dung, kết cấu của cuốn “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Phủ Thông (1960 – 2010)” gồm 5 chương: Chương I: Phủ Thông – Vùng đất, con người và truyền thống lịch sử, văn hóa; Chương II: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Phủ Thông tham gia đấu tranh giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp (1930 – 1954); Chương III: Phủ Thông tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, tích cực chi viện cho miền nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975); Chương IV: Phủ Thông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước (1976 – 1995); Chương V: Đảng bộ thị trấn Phủ Thông lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996 – 2010).

Sau Hội thảo lần này, Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập viết lịch sử Đảng bộ thị trấn Phủ Thông sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý vào bản thảo cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Phủ Thông (1960 – 2010”; đồng thời tiếp tục sưu tầm tư liệu, tổng hợp, chỉnh sửa và xây dựng hoàn chỉnh Bản thảo cuốn sách để trình Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phủ Thông cho ý kiến trong thời gian sớm nhất./.