HỘI THẢO LẦN THỨ 2 “ LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ MỸ THANH GIAI ĐOẠN 1930-2015”

Chiều ngày 04/11/2019 Đảng ủy xã Mỹ Thanh đã tổ chức Hội thảo lần thứ hai để lấy ý kiến đóng góp, bổ sung dự thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930 – 2015. Tham dự hội thảo có các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ và thành viên Ban chỉ đạo, Ban biên soạn cuốn sách. Đồng chí Trịnh Tiến Sơn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo biên soạn lịch sử chủ trì hội thảo.

Bản thảo cuốn lịch sử Đảng xã Mỹ Thanh giai đoạn 1930 – 2015 được nghiên cứu, biên soạn từ nguồn tư liệu thu thập các nhân chứng lịch sử, cán bộ chủ chốt của xã qua các thời kỳ và tài liệu lưu trữ của địa phương. Bản thảo gồm 5 chương, nội dung khái quát về lịch sử, vùng đất, điều kiện kinh tế – xã hội; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã qua từng giai đoạn lịch sử cụ thể trong mối quan hệ chặt chẽ với tiến trình xây dựng và phát triển của Đảng, của dân tộc gắn với sự phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Tại hội thảo, các đồng chí lãnh đạo xã qua các thời kỳ và các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi, đánh giá những đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Thanh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thời kỳ 1930-1975; thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1795-1995); thời kỳ tiến hành CNH, HĐH nông nghiẹp, nông thôn (1966-2015) và trao đổi những vấn đề cần làm sáng rõ để khẳng định vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng bộ xã Mỹ Thanh tiến trình lịch sử ngay sau khi được thành lập; đồng thời, đề nghị Ban biên soạn chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cho phù hợp như: bố cục, trình tự thời gian, số liệu, địa danh, bổ sung thêm các đồng chí đã từng tham gia cách mạng tại địa phương, chỉnh lại một số câu từ, lỗi chính tả,…

Kết luận hội thảo, đồng chí Trịnh Tiến Sơn – Bí thư Đảng ủy xã cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo, đồng thời chỉ đạo Ban biên soạn tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện cuốn “Lịch sử Đảng bộ” xã theo đúng quy trình, bảo đảm chất lượng kịp tiến độ theo kế hoạch đã xây dựng./