Hội thảo cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Hà Vị (1947 – 2015)”

0

Vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chỉ đạo viết sử xã Hà Vị đã tổ chức Hội thảo lần thứ hai để đóng góp ý kiến về cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Hà Vị (1948 – 2015)”. Tham gia Hội thảo có đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã Hà Vị qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập, sưu tầm viết lịch sử xã Hà Vị.

Nội dung, kết cấu của Bản thảo gồm 02 phần với 5 chương: Hà Vị – Vùng đất, con người và truyền thống lịch sử, văn hóa; Hà Vị trọng sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; Hà Vị xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, tích cực chi viện cho miền nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975); xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ViệtNamxã hội chủ nghĩa, thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước (1976 – 1995); Hà Vị thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (1996 – 2015).

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến quý báu, đặc biệt là các ý kiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo đảng ủy và ủy ban nhân dân xã Hà Vị qua các thời kỳ đối với các sự kiện, nhân vật và mốc lịch sử diễn ra trên địa bàn xã trong giai đoạn từ năm 1947 đến năm 2015.

Sau Hội thảo lần này, Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập viết lịch sử Đảng bộ xã Hà Vị sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý vào bản thảo cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Hà Vị (1948 – 2015”, tiếp tục sưu tầm tư liệu, tổng hợp, chỉnh sửa và xây dựng Bản thảo hoàn chỉnh trình Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hà Vị trong thời gian sớm nhất để thực hiện quy trình tiếp theo./.