Hội thảo cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Dương Phong (1946 – 2015)”

Chiều ngày 25/10/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chỉ đạo viết sử xã Dương Phong đã tổ chức hội thảo lần thứ nhất về cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Dương Phong (1946 – 2015)”. Dự hội thảo có đồng chí Nông Thanh Trần, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã Dương Phong qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập, sưu tầm viết lịch sử xã Dương Phong.

Nội dung, kết cấu của Bản thảo cuốn lịch sử đảng bộ xã Dương Phong (1946 – 2015) gồm 5 chương: Chương 1, Dương Phong – Vùng đất, con người và truyền thống lịch sử, văn hóa. Chương 2, tham gia chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954), Chương 3, chi bộ đảng lãnh đạo nhân dân góp sức xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền bắc, chi viện cho tiền tuyến Miền nam, đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 – 1975). Chương 4, xã Dương Phong trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đường lối đổi mới (1975 – 1995). Chương 5, xây dựng quê hương Dương Phong phát triển thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa – bước đầu xây dựng nông thôn mới (1996 – 2015).

Tại hội nghị các đại biểu đã sôi nổi thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết đặc biệt là các ý kiến quý báu của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Dương Phong qua các thời kỳ đối với các sự kiện lịch sử, nhân vật và mốc thời gian lịch sử diễn ra trên địa bàn xã trong giai đoạn lịch sử từ năm 1945 đến năm 2015.

Sau Hội thảo lần này, Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập viết lịch sử Đảng bộ xã Dương Phong sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý vào bản thảo cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Dương Phong (1946 – 2015)”, tiếp tục sưu tầm tư liệu, tổng hợp, chỉnh sửa và xây dựng Bản thảo cuốn sách lịch sử hoàn chỉnh trình Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Dương Phong trong thời gian sớm nhất để thực hiện quy trình tiếp theo.