Hội nghị xây dựng ý tưởng dự án làm cơ sở xây dựng dự án ChildFund

0

Ngày 09/12/2014, Ban phát triển cộng đồng huyện phối hợp với tổ chức ChildFund tổ chức Hội nghị xây dựng ý tưởng dự án làm cơ sở xây dựng dự án trong thời gian tới.

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Sơn – Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban phát triển cộng đồng huyện, các thành viên ban phát triển cộng đồng huyện, lãnh đạo, thành viên ban phát triển cộng đồng của 6 xã được hưởng lợi từ dự án ChildFund. Tại hội nghị đã chia nhóm thảo luận theo xã, tập trung thảo luận vào 4 nhóm vấn đề nhằm làm căn cứ để xây dựng kế hoạch cho những năm tiếp theo: Những vấn đề địa phương đang gặp khó khăn; Những vấn đề khó khăn đó có trong kế hoạch phát triển của địa phương không?; Hướng giải quyết của địa phương trong việc giải quyết vấn đề; Nguồn lực của địa phương để giải quyết vấn đề đó như thế nào? Các dự án của tổ chức ChildFund được triển khai trên địa bàn huyện từ năm 1995 gồm 5 dự án, trong đó có 3 dự án đã triển khai xong bao gồm: Dự án nước sạch vệ sinh môi trường, y tế, dân sinh. Đối với 2 dự án còn lại là dự án bảo vệ trẻ em và giáo dục đang được triển khai và sẽ kết thúc vào tháng 6/2015. Thông qua Hội nghị để các xã được hưởng lợi từ dự án ChildFund, thảo luận, đánh giá kết quả và xây dựng kế hoạch triển khai các dự án do tổ chức ChildFund tài trợ trong những năm tiếp theo đạt kết quả.