HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ PHONG TRÀO “TDĐKXDĐSVH” XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC, QUẢNG CÁO

Ngày 16/9/2021, Ban Chỉ đạo phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền về phong trào “TDĐKXDĐSVH”; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước và quảng cáo.

Hội nghị tuyên truyền về phong trào “TDĐKXDĐSVH”; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước và quảng cáo.

Tham dự hội nghị có hơn 150 người là các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện; Lãnh đạo, công chức VH-XH 14 Trưởng thôn, tổ phố xã, thị trấn. Tại hội nghị các đại biểu đã được tìm hiểu các văn bản, hướng dẫn về việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện hương ước, quy ước. Triển khai Luật quảng cáo, các văn bản liên quan đến công tác quảng cáo và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quảng cáo.
Qua hội nghị nhằm hướng dẫn, triển khai các văn bản, tài liệu liên quan đến việc thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”; thực hiện hương ước, quy ước và công tác quảng cáo. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng triển khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”; thực hiện hương ước, quy ước và công tác quản lý nhà nước về quảng cáo tại cơ sở.

Đào Kiên