HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC TÁI HOÀ NHẬP CỘNG ĐỒNG

Ngày 03/11/2022, Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công an huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác hoà nhập cộng đồng năm 2022.

 Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác hoà nhập cộng đồng năm 2022

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng, như: phổ biến Nghị định số 49/2020/NĐ-CP, ngày 17/4/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Kế hoạch số 460/KH-UBND ngày 4/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính Phủ. Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 9/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều cuả Luật thi hành án hình sự… Trong đó, nhấn mạnh về sự cần thiết phải quản lý, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng; các nguyên tắc cơ bản trong công tác tái hòa nhập cộng đồng; các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng.

Việc triển khai kịp thời, thống nhất, có hiệu quả các quy định của Nghị định nhằm thực hiện tốt chính sách hình sự nhân đạo đối với người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ ổn định cuộc sống, tài hòa nhập cộng đồng, góp phần ngăn ngừa, hạn chế tình trạng tái phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Do đó, thời gian tới, địa phương sẽ tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cồng đồng; có chính sách khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện để người chấp hành xong hình phạt tù có điều kiện học nghề, tìm việc làm, ổn định cuộc sống./.

Ngọc Diệp