Hội nghị tuyên truyền kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 22/7/2014 huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị tuyên truyền kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Bắc Kan giai đoạn 2011 – 2020.

Tại hội nghị  gần 100 đại biểu là cán bộ một số cơ quan, các xã, thị trấn đã được truyền đạt các khái niệm liên quan và nguyên nhân dẫn đến biển đổi khí hậu, ứng phó với biến đổi khí hậu; Các nhóm dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu, các biện pháp thích ứng đơn giản, phù hợp với cộng đồng vùng nông thôn; Cơ chế chính sách, văn bản, quyết định liên quan tới biến đổi khí hậu của Việt Nam; Giới thiệu các Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009 – 2015 kèm theo Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg; biến đổi khí hậu ở Bắc Kan. Qua hội nghị tuyên truyền nhằm thực hiện tốt kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời qua hội nghị với hoạt động “Tổ chức tuyên truyền và nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu” nhằm chung tay góp sức giảm nhẹ gánh nặng do biến đổi khí hậu; Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị hành chính về biến đổi khí hậu; hiểu những tác động bất lợi và định hướng các nội dung hoạt động, khuyến khích cán bộ các cấp tích cực tham gia vào các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; Tạo điều kiện để cán bộ các cấp tiếp cận với các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ các tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế và đời sống xã hội.