Hội nghị tuyên truyền chính sách Bảo hiểm thất nghiệp.

Ngày 31/10/2014 Trung tâm dịch vụ việc làm – Sở Lao động-TB&XH tỉnh Bắc Kạn phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện tổ chức hội nghị truyên truyền chính sách Bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị sự nghiệp; các phòng, ban ngành sử dụng lao động hợp đồng; doanh nghiệp; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và kế toán các trường học đóng trên địa bàn huyện.

Nội dung của buổi tuyên truyền gồm: Giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm; Triển khai Nghị định số 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốa điều của luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định số 100/2012/NĐ/CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP; Thông tư số 32/2010/TT- BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 127 /2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về chính sách bảo hiểm thất nghiệp và thực hiên đúng quy trình để giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.