Hội nghị triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Sáng 27/8/2015, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức của các đơn vị khối Đảng – Đoàn thể huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hoàng Thu Trang – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy quán triệt, triển khai Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; đồng chí Nông Đức Trưởng, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy triển khai nội dung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; đồng chí Hoàng Văn Trí – Huyện ủy viên – Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy triển khai Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ được thực hiện trên nguyên tắc phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế; tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Khi thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền. Các đối tượng thuộc diện áp dụng nghị định đó là: Cán bộ, công chức từ trung ương đến xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn; những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền…

Việc tổ chức Hội nghị triển khai 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ lần này nhằm giúp các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện thuận lợi trong việc xác định đối tượng thực hiện tinh giản biên chế, để xây dựng đề án tinh giản trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 cho phù hợp với thực tế của đơn vị mình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Hoàng Thu Trang, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy yêu cầu trong thời gian tới Thủ trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện quán triệt sâu rộng Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về thực hiện chính sách tinh giản biên chế đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sau hội nghị này các đơn vị cần khẩn trương rà soát theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để xác định đối tượng đủ điều kiện tinh giản biên chế theo quy định.