Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo năm 2016

Sáng 06/4/2016, Ban Chỉ đạo Giảm nghèo huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác giảm nghèo năm 2015, triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2016.

Trong những năm qua công tác giảm nghèo được các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể quan tâm vào cuộc đồng bộ, kịp thời góp phần thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững. Các chính sách, chế độ giảm nghèo thực hiện trên địa bàn được kịp thời. Công tác điều tra, rà soát xác định hộ nghèo thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ, không chạy theo thành tích. Qua rà soát tỷ lệ hộ nghèo chung của huyện năm 2015 giảm 0,97%, từ 7,57% năm 2014 xuống còn 6,60% . Thực hiện tổng điều tra, rà soát hộ nghèo theo chuẩn mới đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện chiếm 26,31%, hộ cận nghèo là chiếm 14,71%. Trong năm 2016, huyện đề ra mục tiêu đào tạo có việc làm, xuất khẩu lao động nước ngoài 33 người, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo xuống từ 2 đến 2,5%./.