HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023 VÀ QUÁN TRIỆT VĂN BẢN MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, CỦA TỈNH

Sáng 28/3/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 quán triệt văn bản mới của Trung ương, của tỉnh bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh đến điểm cầu của huyện, điểm cầu các xã, thị trấn; điểm cầu các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy (những nơi có điều kiện tổ chức kết nối với điểm cầu của huyện, tỉnh).

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Bạch Thông

 Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Bạch Thông có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện, Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể chính trị – xã hội huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Bí thư, phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp của Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức, đảng viên Chi bộ cơ quan Huyện ủy.

Hội nghị đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương và đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về: “Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương”.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh đã quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh, đó là: Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2030; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới; Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW  ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh gọn, hiệu quả; Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Qua hội nghị, nhằm triển khai có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW) và chuyên đề học tập năm 2023 của Đảng bộ tỉnh. Nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân về trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, huyện. Quán triệt, triển khai toàn diện, đầy đủ các nhiệm vụ và nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân đối với các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh mới ban hành./.

Hoàng Sim