Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2014

Trong 2 ngày 15 và 16/10/2014, UBND huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 cho điều tra viên của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã triển khai một số nội dung về công tác giảm nghèo theo Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020; Quyết định 1489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2015. Trong thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Bạch Thông đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 9,58%, thấp hơn chỉ tiêu đại hội đề ra đến năm 2015 còn 10%. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có những hạn chế nhất định một số xã chưa xác định được nguyên nhân nghèo, chưa có giải pháp thoát nghèo; nhận thức của người dân về hộ nghèo, người nghèo tại một số xã còn hạn chế, một số hộ nghèo đủ điều kiện thoát nghèo không muốn ra khỏi danh sách nghèo….  Qua hội nghị tập huấn nhằm hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ xã, tập huấn trang bị và hướng dẫn cho cán bộ xã sử dụng bộ công cụ điều tra, khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như các biểu mẫu, tiêu chí xác định, cách thức, quy trình điều tra, khảo sát và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo… đảm bảo chính xác, khách quan.