HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LUẬT HÒA GIẢI CƠ SỞ.

Ngày 22/8/2019, UBND xã Mỹ Thanh đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật hòa giải ở cơ sở năm 2014 cho 31 thành viên trong Ban Công tác Mặt trận thôn, gồm: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, Công an viên, Thôn Đội trưởng, Chi, hội trưởng các đoàn thể trong thôn.

Tại hội nghị, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở đã cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2014, đặc biệt là nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của hòa giải viên, Tổ hòa giải; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.  Đồng thời hướng dẫn kỹ năng, quy trình hòa giải cho các hòa giải viên; phân tích các tình huống, các vụ việc, mâu thuẫn, tranh chấp thường diễn ra trong quá trình thực hiện hòa giải ở cơ sở và chia sẻ các biện pháp tháo gỡ. Bên cạnh đó, các hòa giải viên cũng được cung cấp các quy định pháp luật khác có liên quan trực tiếp tới các nội dung thực hiện hòa giải thường gặp để có thể vận dụng trong quá trình vận động, thuyết phục các bên tranh chấp, như: đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình…

Việc tổ chức tập huấn về công tác hòa giải cơ sở đã giúp cho đội ngũ hòa giải viên nắm vững kiến thức, kỹ năng hòa giải để vận dụng linh hoạt, hiệu quả; đảm bảo nội dung hòa giải phù hợp với quy định pháp luật, giải quyết được các mâu thuẫn xảy ra trong cộng đồng dân cư; đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.