HỘI NGHỊ SƠ KẾT BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA HUYỆN, GIAI ĐOẠN 2021-2025

Ngày 13/9/2022, Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG huyện giai đoạn 2021 – 2025 tổ chức hội nghị sơ kết về kết quả thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn huyện 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2022. Các đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình MTQG huyện, Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình MTQG huyện đồng chủ trì hội nghị.

 Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; thành viên Ban chỉ đạo các chương trình MTQG huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Trong 8 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG huyện và Ban quản lý cấp xã đã kịp thời thành lập, kiện toàn theo đúng quy định, đảm bảo công tác chỉ đạo để tổ chức triển khai, thực hiện các chương trình, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động điều phối Ban Chỉ đạo; kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. UBND huyện đã bám sát các văn bản của Trung ương, UBND tỉnh và các sở , ngành để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của các chương trình đảm bảo đúng mục tiêu; chủ động rà soát, lấy nhu cầu từ thôn trên cơ sở định hướng về nội dung, như: nhu cầu về các lớp học nghề, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cây trồng, vật nuôi, danh mục các dự án, tiểu dự án của chương trình báo cáo UBND tỉnh và phân bổ nguồn vốn các chương trình theo quy định.

Hội nghị sơ kết BCĐ các chương trình MTQG huyện, giai đoạn 2021-2025

 Tại hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn cấp huyện và các xã, thị trấn đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 3 chương trình MTQG, đó là: các cấp, các ngành chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung trong từng chương trình dẫn đến các địa phương lúng túng, khó khăn trong triển khai; tiến độ giải ngân các nguồn vốn chậm; năng lực của một số cán bộ, công chức ở một số đơn vị cấp huyện và cấp xã còn hạn chế; điều kiện kinh tế, xã hội của huyện còn nhiều khó khăn, nội lực của người dân còn yếu cả về trình độ và năng lực sản xuất…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí: Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao khối lượng công việc mà Ban chỉ đạo các chương trình MTQG huyện và các xã đã tập trung giải quyết trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị, trong thời gian tới: các thành viên BCĐ cần phát huy hết tinh thần trách nhiệm; tích cực bám sát cơ sở để hỗ trợ, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương liên quan đến chương trình MTQG phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới để triển khai phù hợp, đúng quy trình.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình MTQG huyện nhấn mạnh: các phòng, ban chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại hội nghị để triển khai thực hiện tốt các chương trình MTQG; đề nghị Ban chỉ đạo và các thành viên tiếp tục theo nội dung được phận công tiếp tục chỉ đạo để kết quả thực hiện các chương trình MTQG đạt mức cao nhất; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chủ động chỉ đạo triển khai, hướng dẫn theo các nội dung, theo chức năng của từng đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác tổ chức thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; các đơn vị, các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung đã giao và phân bổ kinh phí, phấn đấu giải ngân nguồn kinh phí theo quy định trên cơ sở quản lý chặt chẽ nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả; xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho giao kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG năm 2023./.

Hoàng Sim