Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39

Ngày 26/5/2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Bạch Thông tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và một số văn bản khác.

 Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng (hoặc phó) các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; bí thư (hoặc phó bí thư, thường trực đảng ủy), chủ tịch hoặc phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; bí thư các chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Đồng chí Hoàng Thu Trang – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai nội dung các văn bản sau: Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 04 năm 2015 của Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các dự thảo văn bản của Ban Thường vụ Huyện ủy gồm: Kế hoạch quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nghị quyết số 39-NQ/TW chỉ rõ những năm qua, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hiệu quả công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, tổng số biên chế có xu hướng tăng lên; cơ cấu công chức, viên chức còn chưa hợp lý về số lượng, chức danh ngạch, chức danh nghề nghiệp, độ tuổi, trình độ, dân tộc, giới tính; công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức vẫn là khâu yếu… Vì vậy, Nghị quyết số 39-NQ/TW được ban hành nhằm mục tiêu: Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị – xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương. Đối với Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nêu rõ: Trong thời gian qua,  tình hình lãng phí vẫn xảy ra khá phổ biến tại một số địa phương như việc sử dụng ngân sách, tài sản công; chi tổ chức các hội nghị, tiếp khách chưa đúng quy định về đối tượng, định mức; tình trạng thất thoát trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phê duyệt dự án vượt quá khả năng cân đối vốn; khởi công mới, bố trí vốn dàn trải, không đúng quy hoạch, kém hiệu quả, thi công kéo dài dẫn đến nợ đọng vốn; việc chấp hành thời gian lao động của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm túc. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác tuyên truyền, giáo dục về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa sâu rộng, thường xuyên; một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chưa thường xuyên đôn đốc, kiểm tra để phát hiện và kịp thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn biểu hiện lãng phí; một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, tự giác rèn luyện ý thức thực hành tiết kiệm… Do đó, cần nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực của cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban ngành, đoàn thể trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra để phát hiện và kịp thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn biểu hiện lãng phí. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tự giác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu trong thời gian tới đây các chi, đảng bộ trực thuộc, lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị mình tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết 39-NQ/TW, Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Tỉnh ủy Bắc Kạn, các văn bản của Trung ương, của tỉnh và các Kế hoạch tổ chức thực hiện của Ban Thường vụ Huyện ủy nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị, tổ chức hội để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất./.