HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG, HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

Ngày 13/5/2022, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội VI, Hội Người cao tuổi Việt Nam. Dự Hội nghị tại điểm cầu Uỷ ban nhân dân huyện có các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo một số phòng, ban của huyện.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND huyện

 Tại hội nghị các đại biểu đã được Thường trực Tỉnh uỷ quán triệt, triển khai nội dung chính của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quán triệt và triển khai Nghị quyết số 01 ngày 14 tháng 01 năm 2022, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngoài ra, tại Hội nghị cũng đã quán triển, triển khai Kế hoạch số 69 ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Quyết định số 33 ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình Chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Qua hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ nắm vững những nội dung cơ bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng tổ chức, công tác bảo vệ, chăm sóc Người cao tuổi./.

Thanh Tuyền