HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, KẾT LUẬN CỦA ĐẢNG

Ngày 14/9/2022, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 02 lớp quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh cho hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức người lao động các cơ quan đơn vị trên địa bàn.


 Toàn cảnh Hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết của Trung ương, của tỉnh

Tại Hội nghị đã quán triệt, triển khai 16 Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quán triệt, triển khai 04 Kết luận, Chỉ thị của Tỉnh ủy gồm: Kết luận số 62 ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án “ Mỗi xã, phường một sản phẩm”. Triển khai Dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Chỉ thị số 20 ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thanh tra. Dự thảo kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với Hội luật gia Việt Nam trong tình hình mới.
Qua Hội nghị giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan đơn vị kịp thời nắm bắt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của trung ương, của tỉnh đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng tại địa phương, đơn vị./.

Thanh Tuyền