Hội nghị giao ban khối xã, thị trấn tháng 11 năm 2016

0

Ngày 23/11, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban khối xã, thị trấn nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trong tháng 11 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong tháng 12 năm 2016. Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Trong tháng 11 các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo nhân dân tập trung thu hoạch lúa mùa và triển khai trồng cây màu vụ đông, thu ngân sách đạt 62% KH tỉnh giao. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 56% kế hoạch. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân nhân tiếp tục được quan tâm thực hiện.  Các xã, thị trấn đang tích cực thực hiện, hoàn thiện các tiêu chí trong kế hoạch năm 2016. Tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện và thực hiện hồ sơ đề nghị công nhận nông thôn mới đối với 02 xã Cẩm Giàng và Quân Bình. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, tình hình an ninh chính trị ổn định. Kết nạp 16 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức cho 20 đảng viên dự bị, khai trừ 01 đảng viên. Duy trì công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên theo Điều lệ Đảng; Chủ động công tác nắm tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân và các vấn đề dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn…

Kết luận Hội nghị các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới các xã, thị trấn các đơn vị cần tập trung tuyên truyền người dân thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế, tập trung phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm; làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; vận động người dân đăng ký trồng rừng năm 2017.Tích cực chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 2016 đối với 02 xã Cẩm Giàng, Quân Bình. Đẩy mạnh phong trào “Bạch Thông chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2016. Chỉ đạo tăng cường công tác thu ngân sách, tập trung đôn đốc thu ngân sách từ nguồn cấp quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác quản lý thị trường theo quy định. Rà soát lại công tác bình xét, đánh giá hộ nghèo năm 2016 đảm bảo chính xác, khách quan. Chỉ đạo duy trì tốt nền nếp dạy và học, các phong trào thi đua tại các trường học. Đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, chỉ đạo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Duy trì công tác thông tin tuyên truyền; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Đẩy mạnh phong trào thi đua “200 ngày đêm sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh”. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Giữ vững an ninh chính trị, nắm chắc tình hình an ninh nội bộ, an ninh nông thôn và các vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ; đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra rừng trên địa bàn.Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức cuộc thi thuyết trình thực hiện nghị quyết của Đảng gắn với cải cách hành chính và sửa đổi lối làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Bạch Thông năm 2017. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Duy trì công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng; tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên theo kế hoạch. Duy trì tốt các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND theo kế hoạch. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, chuẩn bị tốt các điều kiển tổ chức kỳ họp HĐND cuối năm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức đại hội các đoàn thể các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022…/.