HỘI NGHỊ GIAO BAN KHỐI ĐẢNG, MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ THÁNG 10

Ngày 21/10/2019, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 Toàn cảnh HN giao ban

Trong tháng 10, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã Tham mưu cho cấp ủy ban hành văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên giáo như: Kế hoạch số 154-KH/HU ngày 10 tháng 9 năm 2019 về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2016-2020”; quyết định thành lập đoàn tham gia Hội thi “Báo cáo viên giỏi” cấp tỉnh năm 2019. Ban Tổ chức Huyện ủy: Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản cho chủ trương, giới thiệu nhân sự về công tác cán bộ theo đúng quy định; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy: Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Ban Dân vận Huyện ủy: Thăm nắm tình hình tư tưởng quần chúng nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn, hoạt động của khối Dân vận cơ sở; Đôn đốc các đơn vị tổ chức đánh giá hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” theo kế hoạch đầu năm của Ban Chỉ đạo huyện. Thành lập đoàn luyện tập và tham gia hội thi “Dân vận khéo” cấp tỉnh năm 2019, kết quả đạt giải ba. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy huyện, định hướng hoạt động của ngành, hội cấp trên triển khai các nhiệm vụ…

Phát biểu tại hội nghị giao ban, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và nắm kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế, hương ước cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú; Triển khai các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; Phối hợp chuẩn bị các điều kiện cho Hội nghị đối thoại của người đứng đầu cấp ủy theo Quyết định số 213-QĐ/TU ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW và việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp Phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo Quy định số 124-QĐ/TW. Các đoàn thể phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục kiểm tra giám sát các tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay vốn về sử dụng các nguồn vốn vay, thu lãi, gốc đúng thời hạn; huy động gửi tiết kiệm đảm bảo theo chỉ tiêu giao. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2019 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.