Hội nghị đánh giá công tác dạy nghề năm 2014, nhiệm vụ năm 2015

Sáng ngày 11/12/2014, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 huyện Bạch Thông đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác dạy nghề năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 đến các đồng chí thành viên BCĐ thực hiện Đề án; lãnh đạo, cán bộ làm công tác lao động, lãnh đạo Hội Phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên của 17 xã, thị trấn. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tại hội nghị đã thông qua Báo cáo đánh giá kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015; Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21/8/2009 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề; Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 21/8/2012 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; Thông tư liên tịch số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BTC-BTTTT ngày 12/12/2012 của Bộ Lao động – TB&XH, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp&PTNT, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin truyền thông về việc hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg. Các đồng chí tham gia hội nghị tập huấn còn được cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo huyện hướng dẫn khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn tại địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch dạy nghề hàng năm gửi về cơ quan thường trực (qua phòng Lao động – TB&XH tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo huyện). Thông qua hội nghị nhằm giúp cho các cán bộ làm công tác lao động xã hội tại các địa phương chủ động phối hợp với các hội, đoàn thể tuyên truyền các chính sách Đề án, khảo sát nhu cầu học nghề, thường xuyên kiểm tra giám sát các lớp học nghề trên địa bàn. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong phối hợp, tham mưu thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt hiệu quả.