HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

Ngày 25/6/2019, Huyện ủy Bạch Thông tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội Nghị có đồng chí Ma Từ Đông Điền – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Lăng Văn Hòa – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư.Các đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

 Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm huyện Bạch Thông thực hiện một số chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch như: chỉ tiêu gieo cấy lúa, ngô xuân, mô hình diện tích đất ruộng cho thu nhập 100 triệu đồng/ha, triển khai thực hiện 530 ha. Đến nay người dân cơ bản hoàn thành diện tích trồng rừng phân tán. Thu ngân sách được trên 7,2 tỷ đồng đạt gần 54% KH. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo, Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP; thực hiện tốt các chế độ chính sách người có công; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm…

 Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng năm 2019 cũng còn những tồn tại, hạn chế: Việc chỉ đạo thực hiện  một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế còn chậm, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh chưa thực sự quyết liệt; công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, đô thị ở một số đơn vị chưa được quan tâm thường xuyên; việc cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt thấp; tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; chất lượng huấn luyện dân quân một số đơn vị có nội dung đạt kết quả chưa cao; cải cách hành chính chậm chuyển biến; một số vấn đề bức xúc của nhân dân chậm được phát hiện, giải quyết; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số nơi còn diễn biến phức tạp, tình trạng người dân trên địa bàn xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc có chiều hướng gia tăng; để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng về quản lý, bảo vệ rừng; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước chưa thường xuyên; cán bộ, đảng viên còn vi phạm pháp luật.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Thường trực Huyện ủy yêu cầu các ngành chuyên môn, các xã, thị trấn tập trung sản xuất vụ mùa, đảm bảo cấy hết diện tích, đúng khung thời vụ; xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông, xuân năm 2019 – 2020. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm và dịch, bệnh hại cây trồng, không tái đàn lợn khi chưa hết Dịch; đảm bảo việc thu mua, tiêu thụ hết sản phẩm dong riềng cho người dân. Chủ động công tác phòng chống thiên tai, lụt bão. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Làm tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng và trồng rừng; tăng cường  kiểm tra, giám sát việc khai thác lâm sản theo đúng quy định. Đẩy mạnh khai thác triệt để các nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt kế hoạch giao. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông, đảm bảo ổn định giá cả thị trường.Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, kịp thời giải quyết những vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình XDCB. Làm tốt công tác quản lý học sinh, sinh viên về nghỉ hè trên địa bàn, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2019 – 2020. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các chương trình mục tiêu về y tế. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách; triển khai tốt các giải pháp giảm nghèo. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình các thôn bản, xã và thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức sau sáp nhập. Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp huyện…

Tại hội nghị Huyện ủy Bạch Thông cũng đã quán triệt và triển khai một số văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy như: Kết luận số 53 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội; Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 50 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế…v.v./.