HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ NGUYÊN PHÚC TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2019

0

Sáng 28/11/2019, Hội CCB xã Nguyên Phúc tổ chức tổng kết phong trào công tác hội CCB năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và tổ chức tọa đàm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam ( 06/12/1989 – 06/12/2019)

Trong năm 2019, Hội CCB xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi hội cơ sở triển khai tốt nhiệm vụ được giao, luôn quan tâm đến tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, tăng cường công tác tuyên truyền các Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội  các cấp, Điều lệ Hội CCB Việt Nam tới toàn thể cán bộ, hội viên trên địa bàn xã.Trong công tác xây dựng củng cố tổ chức hội, luôn bám sát vào chức năng, nhiệm vụ chính trị của hội cấp trên, tích cực  xây dựng tổ chức hội TSVM, thực hiện tốt công tác phát triển hội viên, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giám nghèo. Trong năm tổ chức kiện toàn 02 chi hội, kết nạp được 06 hội viên mới nâng tổng số hội viên trong toàn xã lên 97 hội viên.  Trong năm 2019, Hội đã giúp đỡ cho 03 gia đình hội viên xóa nghèo, trong phong trào xây dựng NTM  Hội CCB xã Nguyên Phúc đã phát động đóng góp 01 ngày lương, 300 ngày công lao động đổ bê tông đường vào thôn Khuổi Bốc, thực hiện tốt công tác thăm hỏi các hội viên có hoản cảnh khó khăn, ốm đau.. Qua bình xét cuối năm só hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 97%.

Thời gian tới, Hội CCB xã Nguyên Phúc tiếp tục duy trì các phong trào của hội và phấn đấu 100%  hội viên vững vàng về tư tưởng, chính trị, phát triển 08 hội viên mới, 90% cơ sở hội đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 90% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, 100% hội viên tham gia đầy đủ các cuộc vận động, phấn đấu giảm hộ nghèo theo chuẩn mới từ 2,5 – 3%/năm ./.