Hội Cựu chiến binh huyện tổng kết công tác Hội năm 2014

Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Hội Cựu chiến binh huyện Bạch Thông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2014. Theo báo cáo cho thấy, trong năm 2014 các cấp hội  Cựu chiến binh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp; tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện các phong trào sát với điều kiện thực tế của địa phương. Các cấp hội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng và phát triển tổ chức Hội; tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, tham gia công tác quốc phòng, quân sự địa phương; thường xuyên phối hợp với ngành chức năng triển khai chương trình vay vốn cho hội viên, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nhằm từng bước ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Trong năm, Hội đã tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện vay vốn cho 642 hội viên phát triển sản xuất, với tổng số tiền dư nợ là 15.693 triệu đồng, nhờ đó Cựu chiến binh trên địa bàn huyện đã có điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Hiện nay Hội có 32 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập từ 50 – 200 triệu đồng/năm. Tính riêng trong năm 2014 đã có 26 gia đình hội viên thoát nghèo. Tỷ lệ hội viên gương mẫu và tỷ lệ gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa đạt trên 94%. Với những kết quả đã đạt được, Hội Cựu chiến binh huyện đã xét khen thưởng cho 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của năm 2014, Hội Cựu chiến binh huyện tiếp tục đề ra một số chỉ tiêu để thực hiện cho năm 2015 như: 100% cán bộ hội viên được tuyên truyền phổ biến các văn bản mới của Đảng, nhà nước và của Hội. Kết nạp mới từ 119 hội viên trở lên. 100% hội viên có thẻ theo quy định và đóng hội phí đầy đủ. Bình quân quỹ hội đạt 400.000 đồng/hội viên. Phấn đấu có 80% cơ sở hội đạt vững mạnh, 95% hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu. Có 85% gia đình hội viên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Giảm gia đình hội viên là hộ nghèo từ 8 đến 10 hộ/năm. Không có hội viên Cựu chiến binh vi phạm pháp luật, hạn chế thấp nhất con em hội viên vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Hội viên đẩy mạnh phát triển kinh tế, tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.