Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tuần 49 (từ 30/11 đến ngày 06/12/2020)

0

Xem nội dung chi tiết tại đây