Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Ngày 20/10/2020)

0

Xem nội dung chi tiết tại đây