HOÀN THÀNH ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ, THỊ TRẤN NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Đến ngày 20/3/2019, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bạch Thông hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 -2024.

 Toàn cảnh Đại hội MTTQ thị trấn Phủ Thông, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Qua việc tổ chức Đại hội tại các xã, thị trấn đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị văn kiện, tổ chức thảo luận góp ý trong tập thể cấp ủy, chính quyền địa phương và thống nhất quy trình hiệp thương cử các chức danh nhân sự trong nhiệm kỳ mới…Văn kiện trình tại Đại hội ngắn gọn nhưng đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội, chương trình hành động và công tác Mặt trận nhiệm kỳ vừa qua; đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận trong tình hình mới. Công tác hiệp thương cử ủy viên Uỷ ban MTTQ xã, thị trấn đảm bảo tính tiêu biểu, đại diện cho khối đoàn kết của nhân dân, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao đảm bảo đủ tiêu chuẩn, số lượng…Theo kế hoạch Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Bạch Thông lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ được tổ chức trong tháng 5/2019./.