Hiệu quả việc phát triển trồng rừng ở xã Đôn Phong.

Xác định phát triển kinh tế rừng là hướng đi đúng đắn nhằm giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân. Từ những năm 1998, Đôn Phong đã tiếp nhận và triển khai các dự án trồng rừng của Nhà nước như Pam, 5322, tiếp đó là các dự án 661, 147.

Nhờ triển khai hiệu quả các chương trình, dự án trồng rừng không những góp phần phủ xanh đất trống mà còn mang lại nguồn thu đáng kể cho nông dân. Hiện nay tổng diện tích đất rừng sản xuất của địa phương là hơn 1.000ha, cơ cấu giống được đưa vào trồng hằng năm chủ yếu là keo, mỡ. Do làm tốt khâu tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về giá trị của trồng rừng nên công tác chăm sóc đã được bà con chú trọng thực hiện vì vậy chất lượng rừng ngày càng nâng cao.

Hiện nay phần lớn diện tích đất rừng ở xã Đôn Phong đã được phủ xanh bởi cây mỡ, keo và một số cây giá trị kinh tế khác. Vì vậy, chủ trương của xã là bên cạnh trồng rừng mới thì vẫn duy trì ổn định những diện tích rừng hiện có từ đó tăng cường công tác chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ nhằm phát triển kinh tế rừng một cách bền vững.