Hiệu quả từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Bạch Thông.

0

Trong những năm qua với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Bạch Thông đã phát triển sâu rộng và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một phong trào lớn mang tính toàn dân vì vậy hàng năm Ban chỉ đạo huyện đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đảng bộ, chính quyền huyện đã tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đồng thời phân công các thành viên ban chỉ đạo trực tiếp phụ trách các xã, thị trấn  để kịp thời nắm bắt và giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phong trào. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, ngay từ những ngày đầu năm Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” từ huyện đến cơ sở đã tích cực tham mưu và triển khai nhiều hoạt động. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân hăng hái tham gia sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, triển khai thực hiện các phong trào như: Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các ban, ngành, đoàn thể bám sát kế hoạch, tiêu chí của cấp trên để hướng dẫn các cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện cụ thể, phù hợp. Phát động các phong trào thi đua “người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan”; “văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; ” cùng nhau xây dựng thôn, bản văn hoá. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao được thường xuyên tổ chức trong các ngày lễ, tết. Từ những hoạt động phù hợp, đến nay 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã có đội văn nghệ phục vụ các ngày lễ, tết và tham gia nghệ thuật quần chúng của huyện; hộ gia đình có phong trào thể dục thể thao, tham gia luyện tập thường xuyên. Việc chấp hành quy ước, hương ước, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đều được các địa phương triển khai có hiệu quả. 100% các thôn, bản đã xây dựng được hương ước, quy ước, xây dựng đời sống văn hóa, bãi bỏ hủ tục lạc hậu, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Người dân đã nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tự quản tại khu dân cư như bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Hiện nay 100% các thôn, bản đều triển khai thực hiện các tiêu chí về vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm phong quang sạch sẽ, 17/17 xã, thị trấn có điểm Bưu điện văn hóa xã, trên 90 % gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, các công trình giao thông nông thôn và hệ thống kênh mương thủy lợi được bà con chung tay bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên. Ông Triệu văn Khoa Chủ tịch UBND xã Nguyên Phúc cho biết: “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương luôn được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đặc biệt là trong những năm gần đây được sự hỗ trợ về kinh phí để tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc dịp cuối năm nên bà con rất phấn khởi. Tỷ lệ dăng ký gia đình văn hóa từ đầu năm và kết quả bình xét cuối năm ngày một tăng. Từ kết quả của phong trào đã tác động đên công tác XĐNG ở địa phương, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Để phong trào ở địa phương ngày càng phát triển, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ đưa vào trong nghị quyết của đảng về việc phát triển mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thu hút đông đảo bà con nhân dân tham gia…”. Sau một thời gian dài tổ chức tuyên truyền, vận động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự đi vào cuộc sống của mỗi người dân. Nếu như trước đây nhiều hộ dân còn có những hạn chế trong xây dựng tổ ấm gia đình, chấp hành pháp luật thì đến nay đã tạo được nếp sống văn hóa trong sinh hoạt, đoàn kết cộng đồng, hầu hết người dân đã nhận thức đúng đắn xây dựng và giữ gìn danh hiệu gia đình văn hóa nên chất lượng các gia đình văn hóa ngày một nâng cao. Từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã góp phần không nhỏ trong việc giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng môi trường sống lành mạnh. Kết quả năm 2013, toàn huyện có 5.830/8.155 = 71,4% (Trong đó có 1.144 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 03 năm liên tục = 14,1%), Khu dân cư văn hóa năm 2013: 73 thôn (trong đó 10 thôn giữ vững danh hiệu KDC văn hóa, 5 thôn đạt tiêu chí KDC VH 3 năm liền, 34 thôn đạt tiêu chí KDC VH năm thứ 2, 24 thôn đạt tiêu chí KDCVH năm thứ nhất); Đề nghị Ban Chỉ đạo huyện xét công nhận khu dân cư văn hóa 3 năm liền đạt: 05/09 thôn = 55,5% … Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Bạch Thông còn được gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó vận động quần chúng nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, hàng năm huyện đều tổ chức giải thi đấu thể dục thể thao góp phần nâng cao ý thức tự rèn luyện sức khỏe của người dân. Ý thức xây dựng thôn, xóm theo quy ước, hương ước, cùng nhau thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, bộ mặt các xã trên địa bàn huyện có chuyển biến rõ rệt. Việc triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, nhân dân các dân tộc trong huyện luôn đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Từ việc huy động nguồn lực nhân dân đã xây dựng được nhiều công trình dân sinh như đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, nhà họp thôn góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố thêm tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc  từ đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.