HĐND TỈNH GIÁM SÁT XÂY DỰNG ĐƯỜNG LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày 16/9/2022, đoàn giám sát Ban Dân tộc – HĐND tỉnh đã có buổi giám sát việc triển khai xây dựng nhà Hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ và xây dựng đường lâm nghiệp trên địa bàn huyện Bạch Thông.

Đoàn giám sát thi công Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ

Đoàn giám sát Ban Dân tộc – HĐND tỉnh đã trực tiếp đi giám sát việc xây dựng Hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ tại xã Cao Sơn và 02 tuyến đường lâm nghiệp đang được triển khai thực hiện tại xã Tân Tú và xã Quân Hà. Qua kiểm tra cho thấy các công trình được các nhà thầu triển khai xây dựng đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng…được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương đồng thuận.

Qua giám sát nhằm đánh giá việc thực hiện các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh; những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, khó khăn, bất cập, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai các dự án đầu tư công. Qua đó kiến nghị với các cấp, các ngành có giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025./.

Đào Kiên