HĐND tỉnh giám sát việc quản lý đất công gắn với tài sản tại xã Quân Hà, Tân Tú