HĐND HUYỆN VỚI VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG Ở ĐỊA PHƯƠNG

0

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, trong nhiệm kỳ qua HĐND huyện Bạch Thông đã cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật, văn bản hướng dẫn của cấp trên thành Nghị quyết để thực hiện phù hợp với thực tế ở địa phương.

                     Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp thứ mười sáu

HĐND huyện đã quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND, cho ý kiến về miễn miễn nhiệm, bầu kiện toàn, bầu bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND huyện tổ chức được 16 kỳ họp (11 kỳ họp thường lệ, 05 kỳ họp bất thường và đột xuất), ban hành được 101 Nghị quyết các loại, trong đó gồm 14 Nghị quyết quy phạm pháp luật; 31 Nghị quyết về công tác tổ chức nhân sự; 56 Nghị quyết khác chủ yếu tập trung vào các chỉ tiêu giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, phân bổ và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương, Nghị quyết liên quan đến các hoạt động của HĐND huyện…. Các Nghị quyết được ban hành luôn đảm bảo chất lượng, đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi./.

Thanh Tuyền-Trung tâm VH,TT&TT