HĐND huyện Giám sát việc quản lý sử dụng ngân sách, tài chính tại xã Vi Hương

Sáng ngày 18/8/ 2014, đoàn giám sát HĐND huyện do ông Nguyễn Thanh Hà – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về việc phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2014, việc thẩm tra dự toán thu, chi ngân sách và quyết định phân bổ dự toán thu chi ngân sách cấp xã năm 2014 tại xã Vi Hương.

Qua giám sát cho thấy trong thời gian qua thường trực HĐND và UBND xã Vi Hương đã thực hiện tốt việc thẩm tra dự toán thu, chi ngân sách và quyết định phân bổ dự toán thu chi ngân sách; việc phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách cấp xã. Hàng năm Thường trực HĐND đã tiến hành các kỳ họp, trong đó có việc phê chuẩn quyết toán ngân sách xã và phân bổ địa phương năm sau, tại kỳ họp cuối năm Thường trực HĐ ND thẩm tra đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã trong năm và thực hiện các giải pháp tài chính – ngân sách theo nghị quyết HĐND xã; dự toán ngân sách xã hàng năm được xây dựng dựa trên các căn cứ như: kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của xã, tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm trước, ước thực hiện ngân sách năm sau; định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi ngân sách hàng năm – trên cơ sở dự toán chi tiết của các đơn vị đã được kiểm tra, xem xét kỹ, được UBND dự toán chi theo mục lục ngân sách nhà nước phân bổ theo từng lĩnh vực, Thường trực HĐND thẩm tra báo cáo, trình tại kỳ họp cuối năm để HĐND xã xem xét quyết định đồng thời lấy ý kiến các đại biểu HĐND tại kỳ họp… Theo báo cáo của UBND cho thấy trong 6 tháng đầu năm tổng thu ngân sách trên địa bàn xã Vi Hương đạt trên 45%; tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt 44%; thực hiện các quyết định phân bổ kinh phí của UBND huyện, Ban tài chính xã đã tham mưu cho UBND xã ban hành các quyết định về phân bổ kinh phi Chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng năm 2014; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc quản lý thu chi ngân sách trên địa bàn.

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của địa phương, trong công tác lập dự toán thu chi ngân sách, xã đã có sự phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Thường trực HĐND tiếp tục thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác thẩm tra, giám sát; đối với UBND tiếp tục hoàn chỉnh chứng từ một số mục đã chi; đẩy mạnh việc thu ngân sách trên địa bàn.