HĐND HUYỆN GIÁM SÁT TẠI XÃ PHƯƠNG LINH.

Ngày 07/5/2019, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn và các thành viên đoàn giám sát đã có buổi giám sát việc thực hiện công tác CCHC tại xã Phương Linh.

 HĐND huyện giám sát việc thưc hiện công tác CCHC tại xã Phương Linh.

Trong thời gian qua công tác CCHC đã được xã Phương Linh thực hiện khá hiệu quả. Tổ chức bộ máy cơ quan hành chính được quan tâm sắp xếp kiện toàn, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại cơ quan hoặc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện đúng quy định.  Công tác triển khai phần mềm ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính  nhà nước bước đầu thực hiện có hiệu quả. Năm 2017 tỷ lệ văn bản trao đổi giữa cơ quan, đơn vị dưới dạng thư điện tử là trên 700 văn bản, năm 2018 là trên 2 nghìn văn bản… Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính tại địa phương còn khó khăn như: Bộ thủ tục hành chính đã niêm yết công khai nhưng cập nhật, bổ sung những thủ tục mới chưa kịp thời. Công tác lưu trữ hồ sơ chưa tốt; công tác tham mưu, ban hành văn bản chất lượng chưa cao…

Tại buổi giám sát Đoàn đề nghị trong thời gian tới Ủy ban nhân dân xã cần triển khai tốt hơn nữa các văn bản cấp trên về công tác cải cách hành chính bằng các kế hoạch năm và từng giai đoạn, đẩy mạnh  công tác tuyên truyền về cải cách hành chính để người dân hiểu rõ về các thủ tục hành chính, chỉ đạo công tác cải cách hành chính trên địa bàn; chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức xã thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ, thực hiện tốt quy tắc ứng xử nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân./.