HĐND HUYỆN GIÁM SÁT TẠI XÃ MỸ THANH.

Ngày 08/5/ 2019, Thường trực HĐND huyện đã giám sát công tác cải cách hành chính tại xã Mỹ Thanh. Tham gia đoàn giám sát gồm ông Phùng Đức Hậu – Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện, Bà Trần Thị Nhung – Chủ tịch UBMTTQ huyện, Trưởng Ban kinh tế – xã hội HĐND và các thành viên đoàn giám sát.

 Toàn cảnh buổi giám sát công tác cải cách hành chính tại xã Mỹ Thanh

Tại buổi làm việc với xã Mỹ Thanh, đại diện lãnh đạo UBND xã  đã báo cáo kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính và Quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Theo đó, thời gian qua, địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, nghị quyết và các văn bản có liên quan của các cấp về TTHC, xây dựng Quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện nghiêm việc công khai danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã theo đúng quy định, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết và thực hiện.  Năm 2017 và năm 2018 xã đã tiếp nhận 1.538 hồ sơ của công dân thuộc các lĩnh vực khác nhau đã được tiếp nhận và tiến hành giải quyết theo quy định. Cùng với đó, để đảm bảo việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức ngoài việc thực hiện nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu, xã Mỹ Thanh xã đã thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát CBCC thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công; thực hiện nghiêm các quy định về những điều đảng viên không được làm, tăng cường đoàn kết nội bộ, có thái độ hòa nhã, thân thiện trong giao tiếp, phục vụ nhân dân…Tuy nhiên, qua quá trình giám sát đoàn nhận thấy: Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn thiếu, công tác tham mưu của công chức chuyên môn đôi lúc chưa kịp thời; công tác phối hợp giữa các bộ phận chưa chặt chẽ; chế độ thông tin, báo cáo còn chưa kịp thời. Trên cơ sở đó, Đoàn giám sát đề nghị  địa phương tiếp tục phát huy những thuận lợi, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn đã chỉ ra, đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa; tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về các quy định trong giải quyết TTHC, tiếp tục cụ thể hóa các văn bản của cấp trên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.