HĐND huyện giám sát tại xã Cẩm Giàng.

Ngày 06/9/2018, Tổ Đại biểu số 3 HĐND huyện đã giám sát kết quả thực hiện vốn vay ngân hàng chính sách xã hội đối với các hộ nghèo từ năm 2016 tại xã Cẩm Giàng. Dự buổi giám sát có bà Hà Thị Thùy – Phó chủ tịch HĐND huyện.

Từ năm 2016 đến nay xã Cẩm Giàng đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể  các tổ chức nhận ủy thác thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác như thực hiện tốt 6 công đoạn ủy thác. Hiện toàn xã có 13 tổ vay vốn, trong đó Hội nông dân quản lý 06 tổ, Hội phụ nữ 06 tổ, Đoàn thanh niên 01 tổ. Kết quả hoạt động năm 2016 tổng dư nợ ngân hàng chính sách xã hội là trên 11 tỷ 700 triệu đồng, trong đó nợ quá hạn là 48 triệu đồng, nợ quá hạn hộ nghèo là 30 triệu đồng; Năm 2017 tổng dư nợ ngân hàng chính sách xã hội là trên 11 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn 48 triệu đồng, nợ quá hạn hộ nghèo là 26 triệu đồng, nợ quá hạn nước sạch VSMT là 8 triệu đồng, nợ quá hạn HSSV là 14 triệu đồng. Năm 2018 tổng dư nợ ngân hàng chính sách xã hội là trên 11 tỷ đồng tổng dư nợ ngân hàng chính sách xã hội là trên 11 tỷ 200 triệu đồng. sau khi tiếp nhận và triển khai công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của NHCSXH huyện  triển khai trên địa bàn xã nhìn chung các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, sử dụng vốn vay có hiệu quả. Tuy nhiên xã cũng gặp một số khó khăn như: Một số hội vay vốn chưa làm tròn trách nhiệm theo thỏa thuận đã thống nhất trong hồ sơ vay vốn, còn chậm nộp lãi, tham gia gửi tiết kiệm chưa đầy đủ theo quy ước hoạt động của tổ…

Kết luận buổi giám sát đoàn đã đánh ghi nhận những kết quả mà xã đã đạt được, tuy nhiên đoàn cũng đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội phối hợp chặt chẽ hơn trong việc triển khai giải quyết cho vay các chương trình tín dụng, có biện pháp xử lý các món nợ và thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho người dân./.