HĐND huyện giám sát tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Vừa qua đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Bạch Thông về việc thực hiện cấp đổi, cấp lại, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện từ năm 2015 đến năm 2016.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cho chủ trương đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đất lâm nghiệp trên địa bàn  và xây dựng hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Trong năm 2015 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Bạch Thông đã tiếp nhận 145 hồ sơ, trong đó hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất  là 131 hồ sơ, hồ sơ cấp đổi là 14. Năm 2016, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 14.581, trong đó hồ sơ thực hiện theo dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính là 14.431, hồ sơ thực hiện ngoài dự án là 150. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn như: Công chức địa chính các xã, thị trấn, cán bộ chuyên môn phòng Tài nguyên Môi trường và viên chức chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai số lượng biên chế ít, năng lực thực hiện công việc chưa đồng đều; Hồ sơ địa chính hiện nay trên địa bàn huyện còn nhiều vị trí chưa được đo đạc; Trang thiết bị, máy móc thực hiện nhiệm vụ xuống cấp; Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  chưa đáp ứng yêu cầu…

Tại buổi làm việc, văn phòng đăng ký đất đai huyện Bạch Thông cũng kiến nghị với đoàn giám sát các nội dung như: Đề nghị xem xét bổ xung biên chế cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện; UBND huyện cần quan tâm hơn nữa đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đôn đốc cán bộ cấp xã, cấp huyện phối hợp với chi nhánh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn; Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh cần khoán kinh phí hoạt động cho chi nhánh để văn phòng tại huyện chủ động trong thực hiện nhiệm vụ…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao sự số gắng của cán bộ, viên chức đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị đã chú trọng đến công tác cải cách hành chính, thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, các thủ tục hành chính về đất đai được rút gọn làm giảm thời gian và chi phí đi lại của cá nhân, tổ chức khi giải quyết các thủ tục… Tuy nhiên, việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đơn vị Văn phòng Đăng ký đất đai huyện tỷ lệ giải quyết xong để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân còn chưa cao; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan chưa đồng bộ, nhịp nhàng, chưa chặt chẽ, cụ thể; trong cơ chế quản lý còn nảy sinh nhiều bất cập; công tác phối hợp tuyên truyền còn yếu. Qua giám sát, đoàn đã đề nghị đơn vị Văn phòng đăng ký Đất đai cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật, các quy trình liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường năng lực, ý thức của đội ngũ cán bộ, viên chức trong đơn vị để kịp thời giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho nhân dân./.