HĐND huyện giám sát tại 02 xã Cẩm Giàng và Lục Bình

Thực hiện kế hoạch số 10/KH-KTXH, ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Ban Kinh tế – Xã hội, HĐND huyện. Trong 02 ngày 12 và 14 tháng 11 năm 2013. Ban KT – XH, HĐND huyện đã tổ chức giám sát việc thực hiện thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân tại 02 xã Lục Bình và Cẩm Giàng.

 Ban Kinh tế – XH, HĐND huyện giám sát tại xã Lục Bình

       Qua giám sát tại xã Lục Bình cho thấy, xã đã có nhiều cố gắng trong điều hành công tác thu phí, lệ phí, tuy là xã thuộc diện được miễn thu một số khoản lệ phí nhưng kết quả thu các khoản phí, lệ phí theo thẩm quyền 10 tháng năm 2013 vượt kế hoạch giao; Chấp hành đúng quy định về mức thu đối với các khoản phí, lệ phí, sử dụng tỷ lệ thu phí, lệ phí được trích để lại đúng mục đích, định kỳ hàng tháng đều chấp hành tốt chế độ báo cáo tài chính theo quy định. Đối với việc quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân được sử dụng đúng mục đích, thực hiện tốt việc công khai về sử dụng kinh phí do nhân dân đóng góp, tổng kinh phí huy động từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2013 được trên 89 triệu đồng để bê tông hóa 345 m đường liên thôn, làm mới và tu sửa 6 cầu bê tông, 4 cầu tạm, kè chống xói. Tuy nhiên, còn một số tồn tại đó là: Chưa thu đủ phí chợ theo thực tế, còn để sót một số khoản phí đã phát sinh tại địa phương như phí trông giữ xe đạp, xe máy, phí bảo vệ môi trường nên còn để thất thu ngân sách, chưa hạch toán riêng phí bến bãi với phí khai thác rừng trồng; Việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân chưa đảm bảo tính kế hoạch nên việc sử dụng nguồn vốn đóng góp của nhân dân chủ yếu giải quyết các nhu cầu bức thiết trước mắt tại từng thôn riêng lẻ, chưa tạo được nguồn lực lớn tập trung trong toàn xã., chưa gắn kết với thực hiện quy hoạch tổng thể của địa phương, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới. Kết luận buổi giám sát Đoàn đề nghị xã Lục Bình cần thu đúng, thu đủ các khoản phí, lệ phí theo thẩm quyền tại địa phương, tránh thất thu nguồn ngân sách, cần hạch toán riêng việc thu phí bến bãi khai thác rừng trồng. Việc huy động đóng góp của nhân dân cần đảm bảo tính kế hoạch trong huy động, sử dụng, quản lý theo quy định, sử dụng theo đúng quy hoạch tại địa phương, tránh lãng phí nguồn lực.

       Tại xã Cẩm Giàng, đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo khai thác nguồn thu phí, lệ phí, sử dụng tỷ lệ thu phí, lệ phí được trích để lại đúng mục đích, chấp hành tốt chế độ báo cáo tài chính theo quy định. Đối với việc quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, từ đầu năm 2012 đến tháng 10 năm 2012, địa phương đã huy động một số khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng sửa chữa một số công trình kết cấu hạ tầng phúc lợi dân sinh. Bên cạnh đó còn một số tồn tại đó là: UBND xã chưa thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc thu phí, lệ phí dẫn đến việc vận dụng thực hiện mức thu phí từ tháng 9 năm 2013 chưa đúng theo Nghị quyết số 18/2013/NQ – HĐND ngày 29/7/2013 của HĐND tỉnh, các khoản thu phí chợ, phí vệ sinh đều chưa đúng và thấp hơn mức quy định, thu phí bến bãi chưa đúng đối tượng, để sót khoản thu, một số chứng từ thu phí chưa đúng quy định. Kết luận buổi giám sát Đoàn đề nghị UBND xã Cẩm Giàng cần chỉ đạo tốt việc thu phí, lệ phí theo Nghị quyết số 18/2013/NQ – HĐND ngày 29/7/2013 của HĐND tỉnh, đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản phí, lệ phí tránh thất thoát nguồn thu ngân sách; chấp hành quy định sử dụng biên lai, chứng từ thu phí, lệ phí, khai thác tốt nguồn phí; đề nghị HĐND xã Cẩm Giàng xem xét về tính pháp lý của quy chế thu phí vệ sinh của địa phương theo thẩm quyền; cần có sự thống nhất cao hơn nữa giữa cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp nhân lực, vật lực đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng tại địa phương theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới./.