HĐND HUYỆN GIÁM SÁT SỬ DỤNG NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP TẠI PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG, PHÒNG NN&PTNT HUYỆN

Ngày 23/9/2019 Đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của huyện phân bổ từ năm 2016 đến năm 2019 tại Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát

Qua giám sát phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn từ năm 2016 đến năm 2018 đã triển khai một số mô hình khảo nghiệm, dự án phát triển sản xuất từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế với tổng nguồn vốn gần 800 triệu đồng. Tuy nhiên, qua đánh giá nhiều mô hình, dự án như: Dự án trồng cây cam ghép, hồng không hạt tại các xã Nguyên Phúc, Mỹ Thanh, Cao Sơn, Vũ Muộn, Sỹ Bình, Phương Linh, trồng cây mận sớm tại xã Cao Sơn, mô hình trồng khảo nghiệm cây Lê VH6 tại xã Vũ Muộn, Dự án chăn nuôi lợn táp ná…được đánh giá có triển vọng phát triển, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, còn lại một số mô hình như: Mô hình trồng khảo nghiệm cây ba kích tím tại xã Hà Vị; khảo nghiệm mô hình chuối tây cấy mô tại xã Mỹ Thanh; dự án trồng cây mơ vàng tại các các Đôn Phong, Mỹ Thanh, Hà Vị, Nguyên Phúc; dự án trồng cây hồng không hạt tại các xã Vũ Muộn, Sỹ Bình, Vi Hương, Nguyên Phúc phát triển kém hiệu quả, tỷ lệ cây sống chỉ đạt từ 30% đến 50%.

Nguyên nhân một số mô hình, dự án không hiệu quả là do một số cây trồng không phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương; một số mô hình, dự án sau khi kết thúc người dân không tiếp tục được duy trì, nhân rộng gây lãng phí nguồn ngân sách; công tác kiểm tra, giám sát dự án chưa thường xuyên; một số hộ dân thực hiện mô hình chưa thực sự quan tâm chăm sóc cây trồng…

Đối với phòng Tài Nguyên & môi trường từ năm 2016 đến hết năm 2018 được giao trên 1,45 tỷ đồng thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2015; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và kế hoạch điều chỉnh sử dụng đất đến năm 2020, kinh phí lập bản đồ trích đo địa chính năm 2016, kinh phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu…tuy nhiên việc giải ngân một số nguồn vốn chưa thực hiện được, một số nguồn giải ngân còn đạt thấp. Nguyên nhân, do một số nguồn chưa hết hạn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nên chưa giải ngân, một số nguồn chưa giải ngân được do nhân sự phòng có sự thay đổi gây khó khăn trong quá trình giải ngân nguồn vốn…

Phát biểu tại buổi giám sát đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả của các phòng chuyên môn trong việc triển khai thực hiện nguồn vốn. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các phòng chuyên môn tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các nguồn vốn được phân bổ, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp cần triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất phải bám sát vào việc quy hoạch phát triển của huyện, tỉnh; Cần có sự vào cuộc tích cực hơn nữa của cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể địa phương trong việc triển khai thực hiện các mô hình, dự án…/.