HĐND huyện Bạch Thông giám sát Quỹ hỗ trợ nông dân và Quỹ “ Vì người nghèo”.

Thực hiện kế hoạch số 77/KH-HĐND ngày 18/10/2013 của Thường trực HĐND huyện về việc giám sát việc thu, quản lý và sử dụng các loại quỹ.

Ngày 06/11/2013 đoàn giám sát HĐND huyện đã có buổi giám sát hoạt động thu, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân và quỹ vì người nghèo huyện từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2013. Theo báo cáo cơ quan thường trực Ban chỉ đạo vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân từ năm 2012 đến nay tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của các cấp hội trong huyện vận động được 226.163.000 đ. Trong đó nguồn quỹ hộ trợ nông dân cấp huyện có 55,4 triệu đồng, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân cấp xã có 170.763.000 đ. Năm 2012 Ban quản lý và điều hành quỹ hỗ trợ nông dân huyện duy trì thực hiệ dự án trồng cây ăn quả tại xã Dương Phong triển khai vay từ tháng 1/2010 với tổng số vốn cho vay là 32 triệu đồng cho 7 hội viên vay với mức lãi suất 0,6%/tháng, thời gian vay là 36 tháng. Duy trì thực hiện dự án chăn nuôi lợn nái tại xã Quang Thuận cho 2 hội viên vay với số tiền 10 triệu đồng, lãi suất 0,8%/tháng, thời gian vay là 24 tháng. Tháng 8 năm 2013 Ban quản lý và điều hành quỹ triển khai dự án chăn nuôi lợn nái tại xã Tân Tiến với tổng số cho vay là 40 triệu đồng, có 06 hộ hội viên tham gia thực hiện, mức lãi suất cho vay là 0,8%/tháng, thời gian vay là 24 tháng…Qua giám sát cho thấy hoạt động của quỹ hỗ trợ nông dân còn một số tồn tại: Một số thành viên BCĐ vận động xây dựng quỹ chưa chủ động triển khai vận động xây dựng quỹ tại cơ quan, đơn vị phụ trách. Một số cơ quan nộp quỹ chậm so với kế hoạch tổ chức vận động,  số  tiền được tại cấp huyện hàng năm còn ít. Một số cơ sở hội tham mưu với cấp ủy Đảng về vận động xây dựng nguồn quỹ chưa kịp thời nên đã ảnh hưởng đến việc tăng nguồn quỹ tại cơ sở.

Đối với tỉnh hình thực hiện và quản lý sử dụng “ Quỹ vì người nghèo” Năm 2012 được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị tích cực đóng góp ủng hộ xây dựng “Quỹ vì người nghèo” được 30,775 triệu đồng, 9 tháng đầu năm 2013 Ban vận động đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp với số tiền là 21 triệu đồng. Ban vận động và quản lý “ Quỹ vì người nghèo” đã mở tài khoản tại tiếp nhận quản lý và sử dụng quỹ theo đúng quy chế hướng dẫn. Ban vận động phối hợp điều tra, thẩm định theo biên bản họp xét và danh sách đề nghị từ khu dân cư của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích; chỉ đạo cơ sở theo dõi, giám sát xây dựng và vận động nhân dân địa phương tham gia đóng góp, ủng hộ bằng nhiều nguồn lực: vật chất, ngày công… giúp xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Tuy nhiên công tác triển khai, ủng hộ “ Quỹ vì người nghèo” ở một số cơ quan, ban ngành còn chậm, chưa kịp thời so với kế hoạch của Ban vận động huyện. Thành viên tham gia Ban vận động đều kiêm nhiệm nên công tác triển khai các cuộc vận động hiệu quả chưa cao. Một số đơn vị tham mưu với cấp ủy đảng chưa kịp thời, các ngành thành viên chưa thực sự vào cuộc, một số xã khi có văn bản chỉ đạo xây dựng kế hoạch, việc tổ chức triển khai còn chậm nên phần nào ảnh hưởng đến các cuộc vận động.