HĐND các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp thứ năm, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Từ ngày 26-29/12/201,7 HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ năm nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự kỳ họp tại các xã, thị trấn có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử.

 

Trong năm 2017 cơ bản các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu cây trồng chính như cây lúa, ngô, các loại cây đậu đỗ, chỉ tiêu phát triển đàn gia súc, gia cầm; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững….Bên cạnh đó còn một số tồn tại đó là: chỉ tiêu một số loại cây trồng như thuốc lá, đậu tương, thu ngân sách ở một số xã không đạt kế hoạch, tình trạng vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, vi phạm hành lang an toàn giao thông vẫn còn xảy ra, tình hình sâu bệnh hại lúa mùa xảy ra ở nhiều địa phương, làm ảnh hưởng đến năng xuất, sản lượng lúa…Tại kỳ họp, HĐND các xã, thị trấn cũng đã báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và tổng hợp và trả lời các ý kiến của cử trị trong năm 2017…

 Kỳ họp thứ năm HĐND các xã, thị trấn cũng đã thảo luận và thông qua các Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018; Tờ trình, Nghị quyết phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; Tờ trình dự thảo nghị quyết về chương trình hoạt động chủ yếu của HĐND xã, thị trấn năm 2018; Tờ trình, dự thảo nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND xã, thị trấn  năm 2018, nội dung giám sát chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018; Tờ trình dự thảo nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề về thu chi ngân sách năm 2018./